• OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 0,36%
  • OMX Helsinki 25 4.075,78 0,56%
  • OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 0,81%
  • OSEBX Benchmark Index 792,19 0,60%
  • OMX Nordic 40 1.652,43 0,76%

Indeks by 

Indeks Dag I år
DAX 30 13.046,44 +0,43% +13,63%
CAC 40 5.382,24 +0,26% +10,69%
NASDAQ 100 4.804,00 Lukket +3,92%
OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 +0,81% +9,44%
OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 +0,36% +16,10%
OMX Helsinki 25 4.075,78 +0,56% +10,75%
OSEBX Benchmark Index 792,19 +0,60% +15,84%

Realtid +15 min.

Valuta

Indeks Dag I år
EUR/DKK 7,44376 +0,00% +0,009
SEK/DKK 0,77331 +0,12% -0,003
NOK/DKK 0,79014 -0,03% -0,035
USD/DKK 6,30543 +0,26% -0,743
GBP/DKK 8,27931 +0,07% -0,413
CHF/DKK 6,43012 -0,22% -0,501
JPY/DKK 0,05564 -0,41% -0,005
Tappan Zee broen under opførelse i N.Y., juli 2016. Foto: Scanpix.

6 af de vigtigste alternativer i porteføljen

Publiceret

Chefen for alternative investeringer i Danske Bank giver indblik i universet af alternativer aktiver.

Alternative investeringer kan potentielt øge risikospredningen i en portefølje og bidrage til at opnå et mere attraktivt forhold mellem afkast og risiko som investor. Et fællestræk for alternative investeringer er, at de tilbyder en anden risikoprofil end aktier og obligationer, men her hører lighederne groft sagt også op. Reelt er der tale om aktiver med meget forskellige egenskaber og risici.

Jens Dalskov er chef for alternative investeringer i Danske Bank og chefporteføljerådgiver for to Danske Invest-fonde med alternativer, og han gennemgår her seks af de vigtigste alternative aktivklasser set med investorøjne:
 
INFRASTRUKTUR: Eftertragtet stabil indtjening
Infrastruktur dækker over investeringer, som generelt er kendetegnet ved en stabil indtjening. Der kan være tale om investeringer i broer, motorveje, havne og lufthavne eller i offentlige bygninger som fx skoler og hospitaler. Blandt risici kan nævnes politiske og regulatoriske forhold, ligesom der i forbindelse med anlægsarbejdet kan være usikkerheder forbundet med tidsplaner, budgetter og finansieringsudgifter. Der er også mange infrastrukturaktiver inden for energisektoren, blandt andet gasledninger, ledningsnet til trans­port af el og parker med vindmøller eller solceller. Her kan risikofaktorer fx være usikkerhed om fremtidige afregnings­priser eller usikkerhed om den fremtidige energiproduktion i anlæggene.
 
EJENDOMME: En af de største aktivklasser
Er kendetegnet ved at levere et forholdsvis stabilt løbende afkast fra lejeindtægter samt at yde en vis beskyttelse mod inflation. Kategorien dækker over mange forskellige typer af ejendomme – butikker, boliger, hoteller, lagerhaller etc. – og beliggenheden kan variere fra centrum i storbyer til mindre byer uden for de traditionelle vækstområder.
Værdiudviklingen er først og fremmest drevet af udviklingen i lejeindtægterne og af investorernes afkastkrav. Jo højere afkastkrav, jo lavere priser vil ejendomme alt andet lige blive handlet til. En risikofaktor er fx tomgang – dsv. hvis ejen­domme i perioder ikke er lejet ud og dermed ikke genererer lejeindtægter.

På lang sigt påvirkes afkastet af renteniveauet, dels fordi mange ejendomsinvesteringer er delvist lånefinansierede, dels fordi lavere renter på obligationer gør andre investeringer end obligationer mere attraktive. Stigende renter på obligationer kan således gøre ejendomme dyrere at finansiere og samtidig føre til et stigende afkastkrav fra ejendomsinvestorer, der vil give sig udslag i faldende ejendomspriser.
 
PRIVATE EQUITY: Investering i unoterede selskaber
Betegnelsen dækker over aktier i selskaber, der ikke er børsnoterede. En investering sker typisk via private equity-fonde, der investerer direkte i private selskaber og i nogle tilfælde opkøber børsnoterede selskaber, som derefter bliver afnoterede. Private equity-fondene opnår som udgangspunkt bestemmende indflydelse i selskaberne, og dermed kan værdiskabelsen foregå ved at gennemføre væsentlige ændringer i selskabernes strategiplaner.

Private equity giver et højere forventet afkast end traditionelle, børsnote­rede aktier, men som investor er det dyrere og langt mere tidskrævende at komme ud af en investering i private equity end en investering i børsnoterede aktier. Kursudviklingen for private equity svinger i betydelig udstrækning med aktie­markedet, og præcis som med børsnoterede selskaber er der risici forbundet med driften og værdiudviklingen i de enkelte porteføljeselskaber inden for private equity.
 
LANDBRUG: Bundet op på høst og råvarepriser
I modsætning til en traditionel ejendomsinvestering er værdiudviklingen på landbrug i højere grad hægtet op på udviklingen i råvarepriserne end på renteudviklingen. Det årlige afkast på en enkelt landbrugsinvestering kan variere meget som følge af udsving i råvare- og afregningspriser og på grund af udsving i høstudbyttet.

Vigtige risikofaktorer, som kan påvirke høsten, er vejrudviklingen, sygdomme og skadedyr. I en bredt sammensat landbrugsportefølje udjæv­nes disse udsving, og hvis der anvendes forpagtningsaftaler eller lignende, minder afkastet mere om en obligations-investering.
 
SKOVBRUG: Et aktiv med fleksibel produktion
Størstedelen af det årlige afkast fra skovbrug kommer fra den organiske skovvækst. Prisudviklingen på tømmer er blandt andet påvirket af udviklingen inden for bygge­branchen og er derfor i en vis udstrækning bestemt af de økonomiske konjunkturer. I modsætning til landbrug er pro­duktionen fra et skovbrug fleksibel, og skovning kan til en vis grad udskydes i tilfælde af manglende efterspørgsel. Som ved landbrug er værdiudviklingen for skovbrug også under­lagt faktorer som vejrforhold, sygdomme og andre typer af beskadigelse.
 
ALTERNATIVE KREDITTER: Lån med variabel rente
Lån udstedt af banker til virksomheder eller husholdninger og derefter solgt videre til især kapitalforvaltere og institutionelle investorer. Mange af lånene er såkaldt senior bank loans, da de har en fortrinsstilling i forhold til andre lån. Typisk udstedes lånene med en variabel rente, der følger pengemarkedsrenterne. Investorerne er dermed godt beskyttet mod rentestigninger, der ikke vil give sig udslag i større kurstab på lånene. Kreditrisikoen – dvs. risikoen for at låntager ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser – er dermed den største risiko som investor.
 
LÆS VORES INVESTOR BRIEF OM ALTERNATIVER HER.

Kommentarer