• OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 0,36%
  • OMX Helsinki 25 4.075,78 0,56%
  • OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 0,81%
  • OSEBX Benchmark Index 792,19 0,60%
  • OMX Nordic 40 1.652,43 0,76%

Indeks by 

Indeks Dag I år
DAX 30 13.046,44 +0,43% +13,63%
CAC 40 5.382,24 +0,26% +10,69%
NASDAQ 100 4.804,00 Lukket +3,92%
OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 +0,81% +9,44%
OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 +0,36% +16,10%
OMX Helsinki 25 4.075,78 +0,56% +10,75%
OSEBX Benchmark Index 792,19 +0,60% +15,84%

Realtid +15 min.

Valuta

Indeks Dag I år
EUR/DKK 7,44376 +0,00% +0,009
SEK/DKK 0,77331 +0,12% -0,003
NOK/DKK 0,79014 -0,03% -0,035
USD/DKK 6,30543 +0,26% -0,743
GBP/DKK 8,27931 +0,07% -0,413
CHF/DKK 6,43012 -0,22% -0,501
JPY/DKK 0,05564 -0,41% -0,005

Guide til virksomhedsobligationer

Publiceret

De vigtigste spørgsmål og svar, hvis du overvejer at investere i virksomhedsobligationer.

Af porteføljeforvalter Asbjørn Purup Andersen, seniorporteføljeforvalter og specialist i virksomhedsobligationer i Danske Invest. Asbjørn Purup Andersen har 9 års erfaring med de finansielle markeder.

 
Hvad er en virksomhedsobligation?
I al sin enkelhed adskiller en virksomhedsobligation sig primært fra fx en statsobligation ved, at den er udstedt af en virksomhed i stedet for en stat.

Foruden aktiekapital kan virksomheder benytte sig af banklån eller virksomhedsobligationer til at finansiere deres kapitalbehov, fx til nye investeringer. Det er typisk de større virksomheder, der benytter sig af obligationer for at mindske afhængigheden af bankerne. I USA har virksomhederne gennem mange år benyttet sig af obligationer som en vigtig kilde til finansiering, men siden finanskrisen har europæiske virksomheder også i stigende grad taget denne finansieringsform til sig. Det har medført, at markedet for virksomhedsobligationer har været i hastig vækst.

Som investor i virksomhedsobligationer er du dermed reelt med til at låne penge til en virksomhed i en periode uden at løbe samme risiko, som hvis du havde købt virksomhedens aktie. Investorer i virksomhedsobligationer får en løbende rentebetaling samt muligheden for en kursgevinst, hvis obligationen stiger i værdi. Beholder du obligationerne til udløb, bliver de indfriet af virksomheden, der dermed populært sagt betaler de lånte penge tilbage. Men du kan naturligvis også sælge obligationerne før udløb.
 
Hvorfor investere i virksomhedsobligationer?
Virksomhedsobligationer giver dig mulighed for at opnå et højere forventet afkast end på traditionelle stats- og realkreditobligationer med tilsvarende løbetid og kan i en portefølje udgøre et fint supplement til aktier og andre typer obligationer, så du spreder din risiko.

En lang række virksomheder har både udstedt aktier og virksomhedsobligationer, og her kan obligationerne være den forsigtige måde at investere i virksomhederne på. Din risiko vil som hovedregel være lavere end på aktiemarkedet, men det samme gælder naturligvis dit forventede afkast.
 
Hvordan er renten på en virksomhedsobligation sat sammen?
Renten på en virksomhedsobligation er sammensat med udgangspunkt i den risikofrie rente samt en risikopræmie i tillæg. Den risikofrie rente er fastlagt som renten på en sikker statsobligation med samme løbetid, mens risikopræmien – eller kreditspændet, som det også kaldes – primært afspejler risikoen for, at pengene ikke bliver betalt tilbage, så investorerne bliver påført tab.

Hvis en femårig statsobligation eksempelvis giver en rente på 1 procent, og risikopræmien for en obligation udstedt af en større virksomhed med en solid økonomi udgør 1,5 procentpoint, modtager investor en samlet årlig rente på 2,5 procent.

Jo mere usikre investorer er på, om en given virksomhed kan opfylde sine fremtidige betalingsforpligtelser, jo større risikopræmie vil de forlange for at investere i virksomhedens obligationer.

Kreditrisikoen er langt den væsentligste faktor i risikopræmien, men også forhold som obligationernes likviditet, lånets placering i virksomhedens gældsstruktur og eventuelt særlige betingelser tilknyttet obligationen spiller en rolle i størrelsen af risikopræmien.
 
Hvad er risikoen ved en virksomhedsobligation?
Som investor i virksomhedsobligationer påtager du dig i princippet de samme risici som ved investering i stats- eller realkreditobligationer. Det er ikke mindst renterisiko, kreditrisiko og valutarisiko, som du kan læse nærmere om herunder. Den primære forskel består i, hvor høje eller lave disse risikofaktorer er i forhold til fx statsobligationer.

Kreditrisiko: Kreditrisikoen udgør den væsentligste risiko for virksomhedsobligationer, da det er denne risiko, som giver en højere rente i forhold til traditionelle statsobligationer.

Der er tale om risikoen for, at virksomheden misligholder sine betalingsforpligtelser i form af de løbende rentebetalinger og indfrielsen af obligationerne ved udløb. Dette er derfor den klart vigtigste risiko for investorer, som holder obligationerne til udløb. Ofte vil virksomhederne have en kreditvurdering fra et internationalt kreditvurderingsinstitut, som beskriver graden af kreditrisiko.
 
Renterisiko: Når det generelle renteniveau stiger, vil obligationskurserne falde og give et kurstab til obligationsinvestorer. Modsat vil faldende renter få obligationskurserne til at stige. Begrebet renterisiko udtrykker risikoen ved en stigning i det generelle renteniveau.
Jo længere løbetid på en obligation, jo mere kursfølsom vil obligationen være ved renteændringer – dvs. jo mere vil kursen falde, hvis renten stiger. Denne kursfølsomhed er udtrykt ved begrebet varighed. Jo højere varighed, jo større kursudsving på obligationen ved renteændringer. Som investor bliver du normalt belønnet med en højere effektiv rente, jo højere varighed en obligationen har.

Da virksomhedsobligationer som regel har en relativt begrænset løbetid, er renterisikoen på virksomhedsobligationer væsentligt lavere end på langfristede obligationer som fx 30-årige realkreditobligationer.
 
Valutarisikoen: Når obligationer er udstedt i en anden valuta end din egen lokale valuta, påtager du dig en valutarisiko. Falder kursen på den pågældende valuta, bliver obligationen mindre værd opgjort i din egen valuta, og større valutaudsving kan hurtigt få dominerende betydning for dit samlede afkast. De fleste virksomhedsobligationer er dog udstedt i hårde valutaer som US-dollar eller euro, der typisk er mindre risikable og mere forudsigelige i deres kursudvikling end valutaer fra nye økonomier som fx Brasilien, Rusland og Argentina. Men også US-dollar kan over tid svinge betydeligt i forhold til den danske krone og dermed give et valutatab eller en valutagevinst. Investerer du i virksomhedsobligationer via en investeringsforening, så tjek altid, om valutarisikoen er afdækket. 

Hvordan vurderer jeg risikoen ved en virksomhedsobligation?
Kreditrisikoen på en virksomhedsobligation afspejles i virksomhedens kreditvurdering – den såkaldte rating. Ratingen udtrykker risikoen for, at den enkelte virksomhed ikke kan betale sin gæld tilbage. De største internationale kreditvurderingsselskaber (Standard & Poor’s,  Moody’s og Fitch) har alle en vurderingsskala, som spænder fra den mest sikre rating AAA til den dårlige og mest spekulative karakter C. I praksis opdeles skalaen i to segmenter, hvor såkaldte investment grade-obligationer har en rating, der strækker sig fra AAA til BBB-, mens ratingen på såkaldte high yield-obligationer strækker sig fra BB+ og ned til C. Størstedelen af markedet udgøres i øvrigt af de midterste karakterer fra BBB+ til BB-.

Virksomheder med investment grade-status vurderes med stor sandsynlighed at kunne overholde deres gældsforpligtelser, mens virksomheder med high yield-status er forbundet med større usikkerhed i forhold til de fremtidige betalinger.
 

Kategori Standard & Poor's Fitch Moody’s
Investment grade AAA AAA Aaa
Investment grade AA+ AA+ Aa1
Investment gtade AA AA Aa2
Investment grade AA- AA- Aa3
Investment grade A+ A+ A1
Investment grade A A A2
Investment grade A- A- A3
Investment grade BBB+ BBB+ Baa1
Investment grade BBB BBB Baa2
Investment grade BBB- BBB- Baa3
High yield BB+ BB+ Ba1
High yield BB BB Ba2
High yield BB- BB- Ba3
High yield B+ B+ B1
High yield B B B2
High yield B- B- B3
High yield CCC+ - Caa1
High yield CCC CCC Caa2
High yield CCC- - Caa3
High yield CC CC Ca
High Yield C C C
Diverse D (default) D (default) D (default)

RATINGSKALAEN HOS DE STØRSTE RATINGBUREAUER

Kilde: Standard & Poor's, Fitch, Moody’s, Danske Markets, 2015


Hvad kan jeg forvente i afkast fra virksomhedsobligationer?
Udbuddet af virksomhedsobligationer spænder meget bredt, og det giver investorer fleksible muligheder for at tilpasse deres investeringer i forhold til deres risikoprofil. Den store spændvidde betyder dog også, at der kan være meget stor forskel på afkastpotentialet fra obligation til obligation. En typisk investment grade virksomhedsobligation giver i øjeblikket cirka 0,5-1,5 procentpoint i risikopræmie. En typisk high yield virksomhedsobligation giver i øjeblikket en risikopræmie, der ligger i intervallet 3-10 procentpoint. Der findes dog også få virksomhedsobligationer, der giver en endnu højere risikopræmie.

I tillæg til rentebetalingerne kan du som obligationsinvestor også få en eventuel kursgevinst.
 
Hvordan handler jeg virksomhedsobligationer?
Modsat aktier, som typisk handles på en børs, bliver størstedelen af virksomhedsobligationer handlet internt mellem bankerne (såkaldt over-the-counter, eller OTC) til en pris, som parterne kan blive enige om. Du køber derfor de enkelte obligationer direkte fra bankens egen beholdning eller får banken til at fremskaffe de ønskede obligationer fra en anden bank eller investor.
 
Hvor mange virksomhedsobligationer skal jeg have i porteføljen?
Som ved alle andre typer investeringer er det vigtigt at sprede din risiko for at undgå store tab, hvis et selskab skulle gå konkurs. Det passende antal virksomhedsobligationer afhænger af din risikoprofil. Men hvis du primært køber obligationer med en lavere kreditvurdering og dermed en større kreditrisiko, er det ekstra vigtigt at sprede sig over et større antal selskaber. Det er ikke usædvanligt at porteføljerne hos investeringsforeninger har en spredning på mere end 100 forskellige udstedere. Vælger du udelukkende virksomheder med en høj kreditvurdering og dermed en solid økonomi, er risikoen for, at du ikke får pengene igen, begrænset. I den situation kan du nøjes med et lavere antal obligationer.

Langt de fleste virksomhedsobligationer kan ikke handles for beløb på under 1 million kroner, hvilket kan gøre det svært at skabe en fornuftig risikospredning uden at have en meget stor investeringsformue. En løsning kan derfor være at investere via en investeringsforening, hvor der opnås en tilfredsstillende risikospredning.
 
Hvad påvirker kursen på virksomhedsobligationer?
Selv om virksomhedsobligationer har en specifik indfrielsesdato, kan obligationskursen i den mellemliggende periode svinge, og her er der en lang række faktorer, som kan påvirke prisen.

I lighed med andre typer af obligationer er kursen på virksomhedsobligationer bestemt af det generelle renteniveau og af udsteders – altså virksomhedens – økonomiske stabilitet og dermed evne til at tilbagebetale gælden.

Hvis investorerne får viden om virksomheden, som rejser tvivl om virksomhedens langsigtede evne til at tilbagebetale gælden, bliver det opfattet negativt af markedet og kan få kursen til at falde. Også virksomhedens gældssituation er i fokus hos investorerne. Bliver gælden øget, kan det ligeledes blive opfattet negativt af markedet – også selv om virksomheden kører med overskud.

Det omvendte gælder, hvis virksomheden akkumulerer penge samt reducerer eller helt dropper at betale udbytter til aktionærerne. I den situation kan det påvirke obligationskursen positivt, da der dermed er flere penge i selskabet til at servicere gælden – dvs. til at betale løbende renter og indfri obligationerne ved udløb. Til gengæld vil det typisk blive tolket negativt af aktiemarkedet, som helst ser overskydende kapital udbetalt til aktionærerne, og det illustrerer, hvordan aktiemarkedets interesser ikke altid er sammenfaldende med obligationsinvestorernes interesser. Dette betyder også at obligationsinvestorerne godt kan opnå et positivt afkast, selv om afkastet for aktien er negativt, eller omvendt.

Kommentarer